Herre signe du og råde

Herre signe du og råde.

Salmen er skrevet av Jesper Swedberg i 1694. Vi finner salmen som nummer 599 i Norsk Salmebok fra 1985 med en strofe. Den ble oversatt til bokmål av Andreas Jørgen Fleischer i 1843 og til nynorsk av Bernt Støylen i 1908. Nynorsksalmen står som nummer 600 i Norsk Salmebok. I Landstads reviderte salmebok finner vi salmen på bokmål som nummer 53 og her er den plassert under temaet «Til slutning». Den samme plasseringen har salmen også i Norsk Salmebok. I siste utgave av Norsk Salmebok (NoS) står salmen både på bokmål, nynorsk og sørsamisk som nummer 625 med en strofe. Salmen er plassert under temaet «Bønn og forbønn».

Vi siterer strofen (NoS):

Herre, signe du og råde
og bevare nå oss vel!
Herre, la ditt åsyns nåde
alltid lyse for vår sjel!
Herre Gud, deg til oss vend
og din fred oss alle send!
Fader, Sønn og Ånd til sammen
være med oss alle! Amen.

Jesper Swedberg ble født i nærheten av Falun 28. august 1653. Han kom fra fattige kår, men jobbet seg opp med flid og hardt arbeid. Swedberg regnes som hovedansvarlig for 1695 års psalmbok. Den bygger på hans eget utkast til salmebok fra 1694. I året 1695 utkom den i en sterkt bearbeidet form og denne salmeboken ble benyttet i Sverige helt til 1819. Som språkmann bekjempet Swedberg fremmedord og grunnla den senere rettskrivning. Han ble utnevnt til professor i teologi i Uppsala i 1692 og som biskop i Skara fra 1702. Jesper Swedberg er ellers kjent som salmedikter. I 1986 års psalmbok er han representert med seks originale salmer og ti oversatte eller bearbeidede salmer. I Norsk Salmebok (2013) finner vi to originale og en oversatt salme av Jesper Swedberg. Han døde 26. juli 1735, nærmere 82 år gammel.

Vi siterer strofen på svensk:

Herre signe du och råde
Och bevare nu oss väl
Herre ditt ansikt i nåde
Lyse alltid för vår själ!
Herre Gud ditt ansikt vänd
Och din fryd oss allom sänd!
O Gud Fader, Son och Ande
Dig skje pris i allo lande!

Salmen stod som siste nummer både i 1819 års psalmbok og i 1937 års psalmbok og har helt siden 1695 blitt regnet som en avslutningssalme i den svenske kirken. I John Olof Wallins versjon het salmen Du som fromma hjärtan vårdar og han hadde diktet ytterligere seks strofer. Salmen har også alternative titler som Dagar komma, dagar flykta og Hör hur tempelsången stiger. Strofen etter Jesper Swedberg var selvstendig salme i Sverige i hele 124 år. Wallins salme hadde verset som strofe nummer syv.

Vi siterer strofen på nynorsk:

Herre, signe du og råde
og oss alle vare vel!
Herre, lat di åsyns nåde
alltid lysa for vår sjel!
Herre Gud, deg til oss vend,
og din fred oss alle send!
Fader, Son og Heilag Ande,
lova ver i heile landet!

Salmen bygger på den aronittiske velsignelsen slik vi finner den 4. Mos 6, 24-26. Vi siterer etter den siste bibelutgaven fra 2005: «Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!«

Vi siterer salmen på svensk etter originalen:

Herre signe tu och råde
Och beware nu oss wäl
HErre titt Ansicht i nåde
Lyse altijd för wår siäl!
HErre Gudh titt Ansicht wänd
Och tin frijd oss allom sänd!
O Gudh Fader Son och Ande
Tigh ske prijs i allo lande!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Jesper Swedberg på Wikipedia