Kirken er til moder kåret

Kirken er til moder kåret.

Salmen er opprinnelig skrevet av Petter Dass, men gjendiktet på norsk av Magnus Brostrup Landstad i 1861. Vi finner den i Landstads reviderte salmebok (LR) som nummer 276 med seks strofer. Salmen er svakt fornorsket og modernisert. I Landstads Kirkesalmebog (LK) finner vi salmen som nummer 293 med seks strofer. Den står her plassert under «Marias Bebudelses Dag». Vi finner ikke salmen i Norsk Salmebok (NoS).

Vi siterer strofe en (LR):

Kirken er til moder kåret,
har sin Gud og Herre båret
mange sønner, døtre små,
som Guds øye hviler på.

Salmen Kirken er til moder kåret er inspirert av Dass-samlen Gud, jeg tror og det bekjenner. (Rynning). Den bygger delvis på strofe 20-23 av denne salmen, men det er bare begynnerstrofen som gjenfinnes direkte som tema i originalsalmen til Petter Dass.

Vi siterer strofe to (LR):

Hun er den til frihet føder,
lovens trellesinn hun døder,
sanker flokken i sitt fang,
drager mildt og uten tvang.

Petter Dass tilhører barokken og ortodoksien. Diktningen skulle være nyttig. Forfatteren så på seg selv som en lærer. Han måtte ha et budskap å komme med. Som dikterprest forener Petter Dass ortodoksiens krav til den rette læren med barokkens poetiske virkemidler. Det gjør han på en slik måte at budskapet ikke blir overskygget av diktingens krav stil og språk. Petter Dass makter å balansere dette slik at hans dikt virker enklere og mer folkelige enn mange andre i samtiden. På den måten er han fremdeles lesbar i dag.

Vi siterer strofe tre (LR):

For den sannhet som hun lærer,
nåden hvorom bud hun bærer,
Herren som vi podes i,
gjør oss rett i ånden fri.

Petter Dass skrev dikt og sanger for alle anledninger. Både leilighetsdikt og topografiske beskrivelser er typisk for barokken. Men Petter Dass skrev også for å veilede og belære unge og gamle i trospørsmål. Den norske barokkdiktningen var i all hovedsak religiøse dikt. En stor del av denne litteraturen var salmer. Petter Dass sine salmer fikk ganske stor utbredelse gjennom avskrifter og muntlig tradisjon. Han er kjent både i Norge, Danmark og på Færøyene og langs den sørvestlige kysten av Sverige. Og fra 1869 ble Petter Dass også for første gang representert i en norsk salmebok gjennom Landstads Kirkesalmebog.

Vi siterer strofe fire (LR):

Mens av kjærligheten bundet,
vi i lydighet blir funnet
mot vår Gud og Herre god,
full av tro og trøstig mod.

Petter Dass er ganske stabil i den norske salmeheimen. Han er representert med syv salmer i LK, syv salmer i LR og syv salmer i NoS. To salmer er nye i NoS i forhold til LR og to salmer fra LK kom ikke med i LR. Men hele fem salmer er felles for LR og LK og NoS har fem salmer som også var med i LR.

Vi siterer strofe fem (LR):

Ville Gud mangfoldiggjøre
folket innen kirkens døre,
hellige dem med sitt ord,
gjøre modergleden stor!

En stamme på tre salmer er felles for de tre norske salmebøkene utenom Norsk Salmebok (2013). Det er for det første påskesalmene Velsignet vær, o Jesus Krist og Solen på himmelen lukket sitt øye. Og så har vi ikke minst den flotte og inderlige nattverdssalmen O Jesus, for din alterfot. I Norsk Salmebok finner vi også de to salmene Hør nå godt nytt som på jorderik hendte og Kristus kom med vann og blod som ikke har vært publisert i salmebøkene for den norske kirke tidligere.

Vi siterer strofe seks (LR):

Gjøre barneflokken fager,
så i fred den fremad drager
syngende til paradis
Herrens navn lov, takk og pris!

Kilder:

Landstads Kirkesalmebog (1869)
Landstads reviderte salmebok (1979)

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

P.E. Rynning (1967)

Hele salmen i originalutgaven

Jesus er det beste navn

Jesus er det beste navn.

Salmen er skrevet av Petter Dass omkring år 1700. Vi finner den som strofe 7-10, samt strofe 39, av salmen Vi bekiender, veed og troer. Salmen ble tatt inn i Hauges Salmebog (HS) med 5 strofer. Den var opprinnelig på førti strofer. Vi har fornorsket salmen ut fra originalen.

Vi siterer strofe en (HS):

Jesus er det beste navn,
som er på vår tunge.
Alle mann med eftersavn
vet der om å sjunge.
Jesus er den sanne Krist,
Jesus er vår Frelser visst.
Jesus er den beste
i vårt hus kan gjeste.

Vi finner Petter Dass sin salme som Den Anden Sang i hans Katechismus-Sange under den andre trosartikkelen: ”Jeg troer paa Jesum Christum, hands eeniste Søn vor Herre.” Melodien som oppgis har Petter Dass angitt slik: ”Siungis som: Vær tilfreds min kiære Siæl, etc”.

Vi siterer strofe to (HS):

Er min sjel i hungers tvang,
Jesus er min føde.
Er jeg tørst og lider trang,
Jesu blod det røde
all min tørst forleske kan,
Jesus er den ene mann
jeg i død og live
ed og plikt vil give.

Strofen står som strofe åtte i originalen. Det er liten forskjell på tekstene: ”Er min Siæl i Hungers Tvang / JEsus er min Føde / Er jeg tørst og lider Trang / JEsu Blod det røde / Ald min Tørst forleske kand / JEsus er den eene Mand / Jeg i Død og Live / Eed og Pligt vil give”.

Vi siterer strofe tre (HS):

Jesus, jeg har givet meg
deg i vold alene.
Ingen annen, du enn deg
lover jeg å tjene.
I ditt navn da ble jeg døpt,
med ditt blod har du meg kjøpt.
Med din død og pine
hjalp du meg og mine.

Det finnes mange salmer og sanger som handler om Jesu navn. Mest kjent hos oss er kanskje Navnet Jesus blekner aldri. Salmen ble kåret til århundrets salme av NRK’s radiolyttere. Denne salmen er skrevet av Frelsesarméoffiseren David Welander i 1923. Navnet Jesus blekner aldri bygger på blant annet bibelordet i Salme 72, 17: “La hans navn bestå til evig tid; la det skyte friske skudd så lenge solen skinner. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig.” Salmen er nummer 86 i Norsk Salmebok. Kjent er vel kanskje også sangen ”Hvor herlig klinger Jesu navn / For sjelen syk og sår / Det lindrer nød, det mildner savn / Når det til hjertet når”.

Vi siterer strofe fire (HS):

Derfor jeg ei annet kan,
enn jeg jo må dyrke
deg, o Jesus, Gud og mann,
all min lit og styrke.
All min sak jeg deg betror,
alt mitt håp på deg beror.
Derpå vil jeg leve,
derpå vil jeg streve.

I Bibelen finner vi også Jesu navn omtalt mange steder. Josef fikk beskjed fra engelen om at Maria skulle få en sønn. Hun skulle kalle ham Jesus: ”Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din hustru. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” (Matt 1, 20-21). Det samme leser vi hos Lukas. ”Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.” (Luk 1, 31). Peter hadde helbredet en lam mann og vitner om dette slik: ”Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se.” (Apgj. 3, 16). På det navnet kan vi leve. I Jesu navn kan vi også få lov til å dø. Det er nok til liv og salighet.

Vi siterer strofe fem (HS):

Jesus, du oss selv bered,
at vi tjene kunde
uti brennend’ kjærlighed,
og ei søvnig blunde.
Men årvåken stride så
Herrens strid, at vi må få
seier, ærens krone,
fryd og gledens tone.

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)
Hauges Salmebog
P. E. Rynning (1967), s. 159

Salmen i original

O Jesus for din alterfot

O Jesus, for din alterfot.

Nattverdssalmen O Jesus for din alterfot er skrevet av Petter Dass og utgitt i 1715, posthumt etter hans død. Vi finner salmen i Landstads reviderte salmebok som nummer 698 og i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 639 med fem strofer.

Vi siterer strofe en (NoS);

O Jesus, for din alterfot
vi kommer her og kneler
og søker liv og helsebot
for våre syke sjeler.
Vi kommer på ditt guddoms ord
som gjester til ditt bryllupsbord
og mettes av din manna;
gi oss en salig smak derpå,
at til din pris vi synge må
et frydfullt Hosianna.

Petter Dass-salmen O Jesus for din alterfot er skrevet som en forklaring til Martin Luthers Lille Catechismus. Originalsalmen har i alt 34 strofer. Den kom inn i de norske salmebøkene gjennom Magnus Brostrup Landstads bearbeidelse av salmen. Til grunn for hans salme O Jesu! for din Alter-Fod ligger strofe 1, 26, 21 og 32-34. (Rynning). Salmen ble tatt med i Landstads Kirkesalmebog som nummer 58. Nynorskversjonen av salmen tar utgangspunkt i strofe 1, 26, 33 og 34 og denne utgaven finner vi i Nynorsk Salmebok som nummer 549. Norsk Salmebok har salmen på bokmål og siterer for øvrig de samme strofene som hos Landstad. Salmeboken har plassert salmen under ”Nattverd”.

Vi siterer strofe to (NoS):

En større skatt ei ønskes kan
av alt vi her kan have,
enn at vår Frelser, Gud og mann,
oss gives til en gave.
Han sier så, vår himmelvenn:
«Det er mitt legem, ta det hen,
mitt blod som her deg skjenkes!»
Vi får ham selv, slik som han er,
vi får ham helt, vi får ham her.
Hva større kan vel tenkes?

Det var Bernt Støylen som oversatte salmen til nynorsk i 1920 med tittelen Å Jesus, for din alterfot. Utgaven hans har fire strofer. Vi finner originalsalmen til Petter Dass i Katechismus- Sange fra 1695 som forklaring til nattverden: ”Alterens Sacramente – Den første sang: Om Brødet og dets Indstiftelses Oord, saa liudende: I den Nat, da vor HERRE JESUS Christus blev forraad, toog hand Brødet, etc”.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Men om jeg ikke kan forstå
Guds vei og skjulte måte,
hans ord jeg trygt vi lite på
og la vår Herre råde.
En fattig gjest har og et rom
i Herrens hus og helligdom,
min Jesus der meg møter;
om ikke straks jeg ser hans vei,
han dog meg arme synder ei
fra nådebordet støter.

Salmen er også sitert i den katolske salmeboken Lov Herren som nummer 781 med syv strofer. Her er den bearbeidet av Lars Roar Langslet i 1993. Vi finner strofen som strofe fem: ”Men om jeg ikke kan forstå / Guds vei og skjulte måte, / hans ord vil dog jeg stole på / og la Vår Herre råde. / En fattig gjest har og et rom / i Herrens hus og helligdom, / min Jesus der meg møter. / Om ikke straks jeg ser hans vei / han dog meg arme synder ei / bort fra sitt bord utstøter”. Denne versjonen er faktisk enda mer trofast i forhold til den opprinnelige utgaven av salmen. Originalen går slik: ”Men om jeg ikke kand forstaa Guds Vey og skiulte Maade, / Jeg tviler dog der intet paa, / Men lader HERren raade. / En simpel Giest har og et Rom / I HErrens Huus og Helligdom, / Min JEsus mig der møder, / Om jeg ey lige veed Hans Vey? / Hand dog mig arme Synder ey / Bort fra sit Bord udstøder”.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Pris være deg for hver en gang
du ville brødet dele!
Pris være deg som hjalp av trang
når synd oss ville kvele!
Gud Fader selv til evig tid
velsigner deg for korsets strid;
du bar vår syndebyrde,
du lydig helt til døden går
og løser det fortapte får
fra den oss ville myrde.

Petter Dass er representert med tre salmer i den danske salmeboken. Det er salmene Herre Gud! Dit dyre navn og ære , Om alle mine lemmer og Dit minde skal, o Jesus, stå. På svensk er det kjent fem salmer av ham: Herre GUD! dit dyre Navn og Ære , Kristus kom med vann og blod, Om alla mina lemmar, Solen på himmelen slöt sina ögon og Välsignad är du, Jesus Krist. Men det ser ut til at det bare er Herre Gud ditt dyre navn og ære som har slått igjennom i salmebøkene her. John Stene skriver for øvrig om salmen O Jesus for din alterfot at ”om den tør det sikkert sies at det er en av de dypeste og innerligste salmer vi har”.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Ditt minne skal, o Jesus, stå
uglemt i sinn og tanker,
mens brød av åker er å få
og druer gror på ranker.
Og hvor det brytes hellig brød,
der skal forkynnes Herrens død
blant unge folk og gamle,
inntil du synlig kommer frem
i skyen, oss å hente hjem
og i ditt rike samle.

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1960)

P.E. Rynning (1967), s. 234
Tobias Salmelid (1997), s. 307
John Stene (1933), s. 42

Salmen Å Jesus, for din altarfot på Wikipedia

O Herre la ditt rike

O, Herre! la ditt rike.

Salmen er skrevet av Petter Dass i 1714 Vi finnet salmen i den katolske salmeboken Lov Herren (LH) som nummer 527 med fire strofer. Salmen er ellers publisert første gang i Katechismus-Sange (KS) med nitten strofer.

Vi siterer strofe en (KS, str 1):

O Herre! la ditt rike
på jorden her nedstige
med kraft og nådens Ånd
og løse syndens bånd.
På det man kan fornemme
at Gud hos folket bor,
og at du Gud har hjemme
hos dem som på deg tror.

Vi finner salmen til Petter Dass som Den tredie Sang med overskriften ”Tilkomme dit Rige”. Petter Dass oppgir at salmen ”Siungis som Den Siæl er værd at prise”. Vi har fulgt utvalget av strofene i LH, men siterer salmen etter originalen i normaliserert språk.

Vi siterer strofe to (KS, str 7):

Hvor Herrens duk utbredes,
hvor kalk og disk tilredes,
hvor ånd og vand og blod
står prent i hjerterot.
Hvor håp og tro tillike
har bluss oglamper tent,
der er Guds nådes rike
på jorden til oss sendt.

Salmen inneholder mange fortrøstingsfulle partier til oppbyggelse for den som tror at Gud ikke bare er fjern og sitter på sin trone og styrer alt: ”Spør du, hva er Guds rige / Det er rett kort å sige / Innvortes fryd og fred / Med god samvittighed / Når Ånden i oss råber / Et Abba Fader ud / Og man alene håber / På den allmektig Gud.” (strofe 2). Troens rettferdighet og forsoningen i Kristus rekkes den såre og bekymrede samvittighet i originalens strofe seks: ”Når oss forsikres nåde / Når Guds miskunn må råde / Når synden slettes ud / Ved Jesu blodig’ hud / Når Gud vil oss tilregne / Sin Sønns rettferdighed / Der kommer allevegne / Guds rike til oss ned.”

Vi siterer strofe tre (KS, str 16):

La dine får seg glede!
og prestene beklede
med Arons hellighet!
Forfrem og Ordets sæd
så det til verdens ende
må vekst og fremgang få,
så hver sin Gud kan kjenne,
de store med de små!

Det er ellers meget bemerkelsesverdig at Petter Dass er representert nettopp med denne salmen i den katolske salmeboken. Salmen har et lite flatterende syn på paven som kommer frem i det nest siste verset. Strofe 18 går slik i originalen: ”Lad Pavens Skam opdagis / Lad Tørkens Magt nedslagis / Og lad hands Morder-Sverd / Ham giøre selv forferd / Lad Satans Regimente / I Grunden brydis ned / Og da maa vi forvente / Vor HErres JEsu Fred.” Ikke en gang den mest rettroende paveskeptiker ville trolig stille seg bak slike utsagn i dag. Men i ortodoksiens tidsalder var nok dette mer normalt. Derimot vil vi kunne dele synet på den himmelske salighet. Jesus var invitert i bryllup i Kanaan. Men verten slapp opp for vin. Jesus griper inn og redder festen fra fadesen. Han gjør vann til vin. Men gjestene får den dårligste vinen først. Slik er også vår vandring i denne verden. Når våre jordiske hytter faller, har vi ærens himmelrik i vente. For Guds folk står alltid det beste i vente.

Vi siterer strofe fire (KS, str 19):

Men liksom du bevarte
til dine gjester sparte
den beste vin til sist
o søte Jesus Krist!
Så tror vi og du flytter
oss en gang inn til deg,
hvor vi for jordens hytter
får ærens himmelrik.

Kilder

Katekismesange (1714)

Salmen i Lov Herren
Petter Dass på Den frie norske salmesiden

De folk som på jorderik bygge

De folk som på jorderik bygge.

Salmen er skrevet av Petter Dass omkring år 1700. Vi finner salmen De folk som på jorderik bygge i den katolske salmeboken Lov Herren (LH) som nummer 810 med ti strofer. Melodi er ved Wolfgang A. Plagge fra 1995 og salmen ble forkortet og bearbeidet av Lars Roar Langslet i 1992.

Vi siterer strofe en (LH):

De folk som på jorderik bygge,
hvordan kan de leve så trygge?
De setter sin rikdom på rente,
som dommen var aldri å vente.

I Katechismus-Sange finner vi salmen som den Den Syvende Sang. Salmen står under tittelen: ”Deden skal hand igienkomme, etc.” Melodien som er oppgitt her er HErre GUd voris Vaaning og Bolig. Salmen er opprinnelig på hele førtitre strofer.

Vi siterer strofe to (KS, str 2):

Se til at du ei blir bedragen,
Betenk deg det lakker med dagen,
og tiden at Jesus vår dommer
i skyene visselig kommer.

Salmen som er gjengitt i Lov Herren er sitert med strofe 1 (1), 2 (8), 3 (9), 4 (10), 5 (11), 6 (12), 7 (26), 8 (39), 9 (41) og 10 (43). Vi har valgt ut tolv strofer fra originalen. Det er strofe 1-8, 38-39 og 42-43.

Vi siterer strofe tre (KS, str 3):

Bespottere pleier å spørge:
Hva skal man for dommedag sørge?
Hvor er hans tilkommelses løfter?
Enn står både klipper og kløfter.

Salmen er ikke mindre aktuell i dag enn for vel 300 år siden. Jordskjelvet og tsunamien i Japan i mars 2011 ble en vekker for mange mennesker. Det er ikke lenger så sikkert at alt i naturen er uforanderlig. Professor Reidar Trønnes i opplyste i et nettmøte at Japan etter skjelvet har flyttet seg 2,4 meter. Og flere målestasjoner har påvist at jordaksen har forskjøvet seg 10 cm. Vi har voldsomme krefter i sving. De menneskelige lidelsene og materielle ødeleggelsene er enomorme. Nei, klipper og kløfter har flyttet seg og naturen er i uorden. I tillegg kommer trusselen om en kjernefysisk katastrofe som følge av naturens herjinger.

Vi siterer strofe fire (KS, str 4):

Ennå står naturen sitt rike,
forandring den aldri kan like.
Og alle ting er i den orden,
som den er fra skapelsen vorden.

Petter Dass skriver om at naturen er uforanderlig. Dens lover står fast og kan ikke brytes. Likevel kjenner han Guds ord. Han låner spotternes tunge. Hvor er Gud oppi alt dette? Skal himmel og jord forsvinne: ”Bespottere pleier å spørge / Hva skal man for dommedag sørge / Hvor er hans tilkomelses løfter / Enn står både klipper og kløfter.”

Vi siterer strofe fem (KS, str 5):

I tusen av år har man funnet
at solen er likedan runnet.
Og månen står opp og går neden,
i år som i fjor og forleden.

I dag er ikke dette dommedagsprofier. Vi ser det skjer foran våre øyne. Men strofene vi har valgt ut, er trolig ikke de mest representative for salmen. De er kanskje ikke de mest inderlige heller. Men hensikten med denne salmebloggen er da vel heller ikke å skrive kirkesalmer. Like fullt taler Guds Ord om voldsomme forandringer i måne og sol i forbindelse med Jesu gjenkomst: ”Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense.” (Mark 13, 24-27).

Vi siterer strofe seks (KS, str 6):

Enn løper og stjerner ved polen,
her skjer intet nytt under solen.
Hva skal da det dommedags rykte?
Hva har man for sådant å frykte?

«Intet er nytt under solen» var Norges bidrag i Eurovision Song Contest 1966 og ble fremført på norsk av Åse Kleveland. I salmen derimot har uttrykket nok en mye eldre opprinnelse. Vi finner ordtaket «Intet er nytt under solen» mange steder. En netttside sier det slik: ”Når du står overfor problemstillinger som er nye for deg, bør du først av alt løfte blikket og orientere deg i det enorme tilbudet av informasjon og kompetanse, innsikt og erfaring som finnes åpent tilgjengelig.” Det er egentlig et gammel ordtak som har sin opprinnelse i Bibelen. Men for å finne ordtaket, må vi helt tilbake til 1930-oversettelsen: ”Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.” (Fork 1, 9).

Vi siterer strofe syv (KS, str 7):

Men hør ei på skammen den frekke,
den kan ikke løftene svekke.
Hva Gud alt har sagt, det må blive,
han kan ei sitt ord her oppgive.

Guds Ord står fast. Gud kan ikke lyve. Hos ham er det ingen skygge eller skiftende forandring. Det slår også originalen fast: ”Men hører I skendige Giække / I kand ey GUds Løfter forsvække / Hvad hand haver sagt, det maa blive / For GUD er u-umuligt at lyve.”

Vi siterer strofe åtte (KS, str 8):

Gud selv dannet verden å blive,
Gud kan og den samme nedrive.
Så lett som han huset kan bygge,
det faller og lett som en skygge.

Det er overraskende å finne så klart uttrykte tanker om de siste ting hos Petter Dass. Men det er ikke tatt ut av løse luften. Strofe åtte henspeiler trollig på templet i Jerusalem. Jesus ble hånet av folket da han hang på korset: ”Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Hvis du er Guds Sønn, så frels deg selv og stig ned av korset!” (Matt 27, 40).

Vi siterer strofe ni (KS, str 38):

Den dag du det minst kan formode,
den time man det ikke trodde,
skal dommeren stå der for døren,
med anskrik for menneskens øren.

Også strofe ni har en klar bibelsk referanse: ”Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.” (Mark 13, 28-32). Ingen vet når Jesus kommer igjen.

Vi siterer strofe ti (KS, str 39):

Som lynet går ut når det blinker,
fra øst og til vest det omvinker.
Som tyven innbryter og kommer,
når folk på det tryggeste slommer.

Petter Dass dikter videre på Bibelens ord om lynet: ”For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.” (Mark 24, 27). Også Luk 17, 24 beretter om det samme: ”For likesom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal det være når Menneskesønnen kommer til syne på sin dag.

Vi siterer strofe elleve (KS, str 42):

Fem jomfruer kloke, de hadde,
nok olje til lampene ladde.
Så faklene deres var tente,
når brudgommen var å forvente.

Fortellingen om de ti jomfruene som gikk for å møte brudgommen, er kanskje den beretningen som virker sterkest på oss. Det var fem kloke og fem uforstandige. Ikke alle hadde nok olje på lampene sine: ”Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop: Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: «La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner.» «Nei,» svarte de kloke, «det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. Senere kom de andre brudepikene og sa: «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.» Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.” (Matt 25, 1.13). De som ikke hadde nok olje, kom for sent til bryllupsfesten og ble ikke lukket inn.

Vi siterer strofe tolv (KS, str 43):

O Jesus! la oss dine svenner,
i verden få bli dine venner.
At vi til den evige glede,
må verdes med deg å inntrede!

Kilder:

Bibelen (flere utg)

Salmen i original
Salmen i Lov Herren

Gud være lovet bredt og vidt

Gud være lovet bredt og vidt.

Salmen Gud være lovet bredt og vidt er skrevet av Petter Dass omkring år 1700. Vi finner den i den katolske salmeboken Lov Herren (LH) som nummer 688 med seks strofer. Melodien er ved Ludvig M. Lindeman og salmen ble bearbeidet Lars Roar Langslet for den nye salmeboken som kom ut i år 2000.

Vi siterer strofe en (MS):

Gud være lovet bredt og vidt!
Velsignet være navnet ditt,
min Gud fra oldtids minne
Deg prise skal min ånd og munn,
som lot i denne morgenstund
din blide sol opprinne
og skinne frem så frydelig
på alle høye tinde.

Vi finner salmen under Morgen- og Aftensanger. Her står den med tittelen En Morgen-Sang (MS). Melodien som oppgis er salmen Du Herre selv ransage mig. Salmen har opprinnelig tretti strofer. Vi har sitert strofe 1, 9, 10 ,11, 29 og 30 i litt modernisert form.

Vi siterer strofe to (MS):

Nå kan min sjel erkjenne vel,
at den som vokter Israel,
han slumrer ei så gjerne.
O vær du meg en våken Gud!
Om heller jeg går inn og ut,
gi meg forstand og hjerne!
Vær du min sol, mitt skinn og lys,
du høye Jakobs stjerne!

Det er nesten utrolig at denne vakre salmen ikke er kommet med i noen av de lutherske salmebøkene for den norske kirke. Salmen er både inderlig og poetisk og skildrer en troendes liv fra morgen til kveld. Herren våker over den som tar sin tilflukt til ham: ”Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høire hånd. Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.” (Salme 121, 4-8, 1930 utg).

Vi siterer strofe tre (MS):

Se nattens mørkhet rømte bort,
seg morgenrøden skynder fort
i skyen frem å trede.
Allmektig Gud, la denne dag
fremskinne jorden til behag
og mennesker til glede,
å føre folket freden til
utav ditt guddomssete!

Vi finner ikke så mange salmer av Petter Dass i salmebøkene utenom hans Katechismus-Sange. Dette er et av unntakene. Men det er i alle fall kjent tre salmer av ham som handler om morgen og kveld: En Morgen-Sang , Aften-Suk og En smuk Aften-Sang. Alle sangene er flott lyrikk og fortrøsningsfull kristen diktning selv om de i omfang er for lange til å fungere som salmer i kirken uten å bli forkortet.

Vi siterer strofe fire (MS):

En kjærlig omsorg for meg dra
hold også nøden langt ifra
i denne dag og flere.
Du ga oss, Gud, din kjære Sønn,
så lær ditt arme folk den bønn:
Gi oss med ham å være!
At all den stund vi livet har,
ei uten brød skal være.

Vi har byttet ut strofe fire i LH med strofe 11 i originalen. Første delen av strofen er noe omskrevet og resten er modernisert slik at det står mer i stil med dagens språk. Vi merker likevel at syntaksen en del steder er gammeldags selv om en del ord er byttet ut med nyere former.

Vi siterer strofe fem (MS):

Men om det så behager deg
at denne dag skal være meg
i verden her den siste,
da gi et kristent endeligt,
tålmodig å utstå min plikt
og legges i min kiste,
så intet annet på meg dør
enn det jeg vel kan miste.

Petter Dass er en av våre aller største diktere. Han regnes også som den norske poesis far og er derfor en betydningsfull person i litteraturhistorien. Petter Dass er folkelig med begge beina planet på jorden. I tillegg har han ikke glemt det endelige målet for vandringen: ”Lad endelig mit Liv og Sjæl / Dig, Gud, befalet være vel / Saa naar at Dødsens Pile / Mig træffer og gjør bleg og blaa / Og her vil lakkes til at gaa / De lange Verdsens Mile / Jeg da af Verden kjed og træt / Til Himmerig kan ile!”

Vi siterer strofe seks (MS):

La endelig mitt liv og sjel
deg, Gud, befalet være vel,
så at når dødens pile
meg treffer og gjør blek og blå
og her vil lakkes til å gå
de lange verdens mile,
jeg da av verden kjed og trett
til himmelrik kan ile!

Kilder:

Salmen i Lov Herren
Salmen i originalutgaven

Gud jeg tror og det bekjenner

Gud, jeg tror og det bekjenner.

Salmen er skrevet av Petter Dass rundt år 1700 og modernisert og forkortet av Lars Roar Langslet i 1992. Vi finner salmen i den katolske salmeboken Lov Herren som nummer 528 med fem strofer.

Vi siterer strofe en (CaS):

Gud, jeg tror og det bekjenner
At du fra all jordens ender
Deg en kirke samlet har
Som er hellig, ren og klar.

Vi finner hele salmen i original med 44 strofer som Den Niende Sang: ”En hellig almindelig Kirke, hellige Menniskers Samfund.” Salmen som opprinnelig har tittelen GUD, jeg troer og det bekiender, står i Petter Dass sine Catecismus Sange (CaS) fra 1715 som strofe 1, 40, 41, 42, 43 og 44. Det er stort sett de samme strofene som i Lars Roar Langslets bearbeidelse av salmen, men vi siterer her bare salmen med normalisert språk.

Vi siterer strofe to (CaS):

Gi din Sion fred og lykke!
Pryd du henne med ditt smykke,
Som en konges datter bør,
At hun hvis du byder gjør!

Sion er et bilde på menigheten eller kirken. Langslet har her ”Gud, gi Kirken fred og lykke”, men får problemer med hunnkjønnsformen av kirken. Vi har derfor beholdt originalen med ”Sion” og ”konges datter”. Vi har heller ikke skrevet om siste delen av strofe tre. Her har Langslet en avslutning med nattverden i stedet for bildet med hvert menighetslem som et ”får”.

Vi siterer strofe tre (CaS):

Du velsigne hennes prester!
Du velsigne hennes gjester!
Du velsigne hvert et får
Innen hennes vegger går!

Etter en bønnen for kirken (str. 2) og dens prester (str. 3), vender Petter Dass seg i slutten av salmen til den enkelte. Salmen skifter karakter fra en generell tone til en mer personlig form. Dette ser vi blant annet av jeg-formen som strofen har her. Den troende er ikke fullkommen. Han får likevel lov å komme frem til Jesus og ta imot ham som sin Frelser.

Vi siterer strofe fire (CaS):

Nu, min Jesus, jeg fremtrinner,
Om jeg ei som andre skinner
I fullkommen dyd og stand,
Er du dog min frelsermann.

Tanken på Jesus som vår broder finner vi flere steder i Skriften. Spesielt taler Rom 8, 14-17 om Guds barn: ”For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader! Ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn; men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.” Er vi Guds barn, så kan vi kalle Jesus for vår bror. Det er også tema i flere kristne sanger. Og det er dette Lina Sandell synger om i den kjente sangen: ”Er det sant at Jesus er min broder / og at himlens arv meg hører til / Å, så bort med alle tårefloder / bort med alt som enn meg engste vil”.

Vi siterer strofe fem (CaS):

Tenk at jeg òg er din broder,
Jeg har kirken til min moder,
Jeg din Fader har til Gud,
Ta min sjel nu til din brud!

Etter at Petter Dass har vært innom brudemotivet i strofe fem, synger han i den siste strofen om pilegrimsmotivet og «det nye Jerusalem». Det er menigheten som er bruden i den kristne tankegangen. Derfor kan dikteren også skrive: ”Jeg din Fader har til Gud / Ta min sjel nu til din brud!” Enden for vår vandring er himmelen. Den omtales også i Skriften ofte som Det nye Jerusalem.

Vi siterer strofe seks (CaS):

La meg i ditt huses bolig
Vandre for deg rett og trolig,
Inntil du meg fører hjem
Til det hin Jerusalem!

Kilder:

Petter Dass-bloggen
Salmen i original
Salmen i Lov Herren