Ånd over ånder

Ånd over ånder kom ned fra det høye.

Dette er en kjent pinsesalme skrevet av Johan Nordahl Brun i 1786. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) fra 1985 som nummer 217 med tre strofer. Salmen står plassert under pinsen. I Landstads reviderte salmebok er salmen nummer 439 og her finner vi den under “1. pinsedag” med tre strofer. Salmen ble videreført i Norsk Salmebok (2013) og her vi vi den som nummer 515 med tre strofer. Melodien er fra J. B. König (1738).

Vi siterer strofe en (NoS):

Ånd over ånder, kom ned fra det høye,
evig med Fader og Sønnen én Gud!
Kom, du som sjelene sammen kan føye,
kom og gjør rede den himmelske brud!
Kalle, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, opplyse hans folk,
det er din gjerning, la oss den erfare,
kom, du Guds kjærlighets mektige tolk!

Johan Nordahl Brun ble født i Trondheim 21. mars 1745. Han ble student i 1764 og kom til København i 1767 og ble en av frontfigurene i Det Norske Selskap. Johan Nordahl Brun ble cand. theol. i oktober 1767 og utnevnt til residerende kapellan i Byneset i Trondheim i 1772. Fra 1774-1804 var han sogneprest i Korskirken i Bergen før han fra 1804-1816 var biskop i Bjørgvin. Brun var en av de viktigste norske salmedikterne i sin tid og er kjent for å ha skrevet salmene «Hos Gud er evig glede», «Jesus lever, graven brast» og «Ånd over ånder, kom ned fra det høye». Han har fått flere gater kalt opp etter seg i blant annet Bergen og Oslo. I Bergen er han også kjent for å ha skrevet sangen til Bergen by. Johan Nordahl Brun døde i Bergen 26. juli 1816.

Vi siterer strofe to (NoS):

Mektigste Frelser, du hevner deg kjærlig,
sender oss Ånden, forjettelsens pant!
Nå ble forsoningen tydet oss herlig,
troen erfarer: Ditt løfte er sant.
Vitnene krones med brennende tunger,
hver av dem taler det mål som Han vil,
brenner i ånden, forløste, og sjunger
Herren til ære som tente den ild!

Johan Nordahl Brun var en stor forkynner og salmedikter. Han blir gjerne omtalt som festsangeren i Den norske kirke. Og det er ikke minst påskesalmen Jesus lever graven brast og pinsesalmen Ånd over ånder, kom ned fra det høye som har skaffet ham denne posisjonen. De hører med til våre aller beste høytidssalmer. I salmen Ånd over ånder, kom ned fra det høye kommer det i strofe en klart frem hva som er Åndens viktigste oppgave: ”Kalle, forsamle og Jesus forklare, bygge Guds kirke, opplyse hans folk”. I strofe to er dette videre utdypet: ”Mektigste Frelser, du hevner deg kjærlig / sender oss Ånden, forjettelsens pant / Nå ble forsoningen tydet oss herlig / troen erfarer: Ditt løfte er sant.” Siste strofen slutter med en bønn til den himmelske trøster om at han vil styrke oss i striden og være vår levende kraft.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Himmelske trøster, din olje la flyte
legende inn i de dypeste sår!
Styrk oss i striden og gi oss å nyte
frukten av frelsen som all ting formår!
Skap i oss, Herre, fornyede hjerter,
led oss i sannhet, og hjelp oss i nød,
gjør oss tålmodige, midt under smerter,
vær du vår levende kraft i vår død!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Johan Nordahl Brun på Wikipedia
Johan Nordahl Brun på Cyberhymnal
Johan Nordahl Brun Store norske leksikon

Jesus lever graven brast

Jesus lever, graven brast.

Salmen er skrevet av biskop Johan Nordahl Brun i 1786 og hører til en av vår kirkes kjernesalmer. Den er opprinnelig på tre strofer, men de aller fleste sang- og salmebøkene siterer den bare med to strofer. Jesus lever, graven brast er uten tvil den beste salmen J. N. Brun har skrevet og Lars Aanestad kaller salmen for den «mektigste av våre påskesalmer». Salmen ble oversatt til nynorsk som Jesus lever, gravi brast av Bernt Støylen i 1906, men mange mener den ikke kommer på høyde med originalen. Ellers så har vi salmen både i dansk og svensk oversettelse med to strofer. Vi finner salmen i Norsk Salmebok som nummer 179 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 337 med to strofer. Hos Landstad står salmen plassert under «1. påskedag».

Vi siterer strofe en (NoS):

Jesus lever, graven brast!
Han stod opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast:
at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever,
graven brast, og Jesus lever!

Jesus lever, graven brast regnes som Johan Nordahl Bruns mestersalme. Og denne påskesalmen skinner som en juvel i salmehistorien. Det som vi kanskje først og fremst merker oss i denne salmen, er den knappe formen og det mettede innholdet i hver eneste verselinje. Påskens sannheter står som meislet i stein og stilistisk minner dette mye om den gamle sagadiktningen. Setningene var korte og det var få overflødige ord. Vi merker en stigning i påskedramet hvor selv naturkreftene er med på å understreke det unike som skal skje i Jesu oppstandelse: «Lynet blinker, jorden bever / graven brast, og Jesus lever». Første og siste verselinje i hver strofe er like. Men setningene står i motsatt rekkefølge: Jesus lever, graven brast / graven brast, og Jesus lever. Salmen er mesterlig og genial. Det er ikke mulig å skrive bedre. Påskens seiersbudskap rammes inn og understrekes med at graven er tom (graven brast) og at Jesus har stått opp igjen (Jesus lever).

Vi siterer strofe to (NoS):

Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet,
Jesus vant, og jeg har vunnet!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1960)

Hans Blom Svendsen (1935), s. 264-266
Hans Blom Svendsen (1959), s. 63-65
Ivar Holsvik (1950), s. 57-59
P. E. Rynning (1954), s. 156-158
John Stene (1933), s. 76-78
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 334-338
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 65-66

Johan Nordahl Brun på Wikipedia
Johan Nordahl Brun på Cyberhymnal
Johan Nordahl Brun på Store norske leksikon

Johan Nordahl Brun på Den frie norske salmesiden

Å salig den Guds ord har hørt

Å salig den Guds ord har hørt.

Salmen er skrevet av Johan Nordahl Brun i 1786. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 605 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 58 med tre strofer. Salmen er plassert under avsnittet “Til slutning“. Melodien er Antwerpen fra 1540.

Vi siterer strofe en (NoS):

Å, salig den Guds ord har hørt,
bevart det og til nytte ført!
Han daglig visdom lærte!
Fra lys til lys han vandre kan
og har i livets prøvestand
en salve for sitt hjerte
mot all sin nød og smerte.

Det er trolig som prest og salmedikter at Johan Nordahl Brun vil bli husket lengst. Han tilhørte den konservative kristenfløyen med sterk front mot rasjonalismen. Karl Martinusen karakteriserer Brun som «en av de mektigste predikanter vår kirke har hatt». Og «i de beste av hans salmer har poetisk mesterskap, kristen trosvarme og bibelsk kraft inngått en sjelden forening», skriver han videre. Johan Nordahl Brun er ellers kjent for også å ha skrevet salmene Hos Gud er evig glede, Ånd over ånder, kom ned fra det høye og påskesalmen Jesus lever, graven brast.

Vi siterer strofe to (NoS):

Guds ord det er min rike skatt,
min sol i sorgens mørke natt,
Mitt sved og skjold tillike.
Guds finger selv i ordet skrev
min barnerett, mitt arvebrev,
den skrift skal aldri svike:
Kom, arv et evig rike!

I salmen Å salig den Guds ord har hørt er det særlig interessant å legge merke til et bilde som benyttes i strofe to. Her bruker Brun solmotivet om Guds Ord. Det er ellers vanlig at solen i salmediktningen benyttes som et bilde på Jesus. Det står sentralt hos nyere nynorskdiktere som Elias Blix og Anders Hovden. Men også eldre salmediktere før Johan Nordahl Brun skriver om solen. Vi finner den igjen både hos Thomas Kingo og hos vår egen Petter Dass, og da kanskje spesielt i påskesalmene deres. Brun derimot benytter motivet blant annet om lyset fra Guds Ord i sorgens mørke: “Guds ord det er min rike skatt / min sol i sorgens mørke natt“. Det viser oss også salmens tema. Å salig den Guds ord har hørt. Her er både liv og salighet å finne.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Jeg gikk til nådens rike bord
i dag og hørte Herrens ord,
og sjelen sanket føde.
Gud gi min tro må vokse så
at frukten ikke savnes må
når jeg for ham skal møte,
som for oss alle døde!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)

Johan Nordahl Brun på den frie norske salmesiden

Jesus, som iblant oss står

Jesus, som iblant oss står.

Dette er en kjent salme skrevet av Johan Nordahl Brun i 1786. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 181 og i Landstads reviderte salmebok som nummer 363 med to strofer. I Nynorsk Salmebok står salmen som nummer 788 med to strofer. I de to siste salmebøkene står salmen står plassert under ”1. søndag etter påske”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Jesus, som iblant oss står,
byd din fred med oss å være,
og din fred som overgår
all forstand, vårt sinn regjere!
Vis den svake tro de hender
hvor den stridens merker kjenner!

Som prest tilhørte Johan Nordahl Brun den konservative fløyen med sterk front mot rasjonalismen. Derfor inntok også Brun en positiv holdning til Hans Nielsen Hauge som han mente gjorde liten skade med sin bibeltro forkynnelse. Best kjent er Bruns klassiske salmer om påsken og pinsen: Jesus lever, graven brast og Ånd over ånder, kom ned fra det høye (Blom Svendsen). Johan Nordahl Brun blir regnet som ”kirkens og salmediktningens Bjørnstjerne Bjørnson” og ”festsangeren fremfor andre i vår kirke”, skriver Aadland. Han er representert med 6 salmer i Norsk Salmebok og med 10 salmer i Landstads reviderte salmebok. I Dansk Salmebog finner vi ikke mindre enn 8 salmer av Johan Nordahl Brun.

Vi siterer strofe to (NoS):

Vis oss at du stred og vant,
at du ennå er den samme!
Evig liv hos deg vi fant,
dødens makt er blitt til skamme!
La oss, selv når striden brenner,
eie freden som du sender!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Landstads reviderte salmebok (1970)

Johan Nordahl Brun på CyberHymnal
Johan Nordahl Brun på Den frie norske salmesiden

Hos Gud er evig glede

Hos Gud er evig glede.

Salmen skrevet av presten og salmedikteren Johan Nordahl Brun i 1786. Den er på fire strofer og vi finner salmen sitert i Norsk Salmebok(NoS) som nummer 444 med tre strofer under ”Troens strid og seier”. Salmen står ellers i Landstads reviderte salmebok som nummer 380 under ”3. søndag etter påske” med tittelen Hos Gud er idel glede.

Vi siterer strofe en (NoS):

Hos Gud er evig glede!
Men før jeg kommer der,
jeg må blant torner trede
og bære byrder her.
Her trykker mange plager,
her strider Jesu brud,
her blandes fryd med klager,
kun glede er hos Gud.

Salmen handler om dette livet og dets byrder: ”Hos Gud er evig glede / Men før jeg kommer der / Jeg må blant torner trede / og bære byrder her.” Men det er også en salme om glede ”til tross for bedrøvelse og sukk i denne verden” (Salmelid). Hos Gud er evig glede. Her på jorden er troslivet preget av kamp og trengsler. Gleden er ikke fullkommen før hjemme hos Gud: ”Her blandes fryd med klager / kun glede er hos Gud.” Salmen er ellers oversatt til engelsk med tittelen In heaven all is gladness med fire strofer.

Vi siterer strofe to (NoS):

Jeg bytter ei med dårer
som har sin glede her.
Jeg heller gjennom tårer
og sukk mitt såkorn bær.
Når jeg med fryd kan høste
ved enden av min vei,
la dåren seg forlyste,
med ham jeg bytter ei.

Denne verden er ikke mitt hjemland. Vi er på gjennomreise. Derfor har vi heller ikke noen permanent bolig. Teltpluggene sitter løst. Det er lett å flytte når Gud kaller meg til oppbrudd. Skriften taler også om dette: ”For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender.” 2 Kor 5, 1. På jorden er livet preget av mange slags sorger: ”Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet.” (2. Kor 5, 4).

Vi siterer strofe tre (NoS):

Min Jesus skal jeg skue.
Han, han er håpets grunn!
La korset kun meg kue,
det er en liten stund.
Snart intet meg bedrøver,
snart ingen motgang mer
min glede fra meg røver.
Snart jeg min Jesus ser.

Kilder:

Bibelen (2005)

Norsk Salmebok (1985)

H. Blom Svendsen (1935), s. 264-266
H. Blom Svendsen (1959), s. 63-65
Ivar Holsvik (1950), s. 57-59
P. E. Rynning (1954), bd. 1, s. 156-158
Tobias Salmelid (1997), s. 175
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 334-338

Den frie norske salmesiden
Johan Nordahl Brun på Wikipedia
Johan Nordahl Brun på Cyberhymnal